Zadzwoń do nas!
(081) 534 05 27
(081) 534 42 69
(081) 524 42 49

Regulamin


 

Platforma zakupowa działająca pod adresem www.platforma.kodi.lublin.pl, prowadzona jest przez FIRMĘ HANDLOWĄ KODI HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lublinie przy ul. MARIANA RAPACKIEGO 25 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000085638, NIP 7120159623, REGON 430297636 (zwaną dalej: „Firma KODI”).

 

Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży artykułów biurowych, szkolnych i papierniczych przez Firmę KODI za pośrednictwem Platformy zakupowej.

 

Definicje:

Platforma zakupowa sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.platforma.kodi.lublin.pl, sprzedający towary za pośrednictwem internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Umowa sprzedaży – sprzedaż przez Firmę KODI na rzecz Klienta zamówionych przez Klienta towarów za pośrednictwem Platformy zakupowej Firmy KODI;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy zakupowej Firmy KODI.

 

I. Rejestracja na Platformie zakupowej Firmy KODI

 

Korzystanie z zakupów za pośrednictwem Platformy zakupowej Firmy KODI możliwe jest przy posiadaniu przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej i po dokonaniu przez Klienta rejestracji wymagającej następujących czynności:

 

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Platformy zakupowej Firmy KODI.

 2. Przesłanie drogą elektroniczną, faksem lub listownie kopii aktualnych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON.

 3. Akceptacja zapisów Regulaminu.

 4. Poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy KODI oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn.zm./.

 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia przedstawienie Klientowi przez Firmę KODI warunków handlowych i realizację zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę KODI w celu informowania Klienta o nowych towarach w ofercie, promocjach.

 7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 8. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu i instrukcji postępowania określonych na Platformie zakupowej.

 9. Złożenie zamówienia przez Platformę zakupową jest równoznaczne z akceptacją aktualnego Regulaminu.

 

 

II. Składanie zamówień i ich przyjęcie.

 

 1. Katalog i cennik artykułów biurowych, szkolnych i papierniczych sprzedawanych przez Firmę KODI, umieszczone na Platformie zakupowej stanowią jedynie informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego; stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Ceny wszystkich artykułów umieszczonych na Platformie zakupowej są cenami netto. Cena towaru podana na Platformie zakupowej jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Firma KODI zastrzega sobie możliwość udzielania Klientom rabatów od cen podanych na Platformie zakupowej, co zostaje każdorazowo wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Firmę KODI zgodnie z ppkt 9 poniżej.

 3. Ceny towarów objętych promocją nie podlegają rabatom.

 4. Po dokonaniu przez Klienta prawidłowej rejestracji na Platformie zakupowej Firmy KODI zgodnie z Pkt I powyżej Firma KODI prześle Klientowi na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym propozycję warunków handlowych dla Klienta. Akceptacji zaproponowanych warunków handlowych, w szczególności terminu płatności, limitu kredytowego, oraz rabatu Klient dokonuje poprzez przesłanie zwrotnego maila.

 5. Zamówienia od zarejestrowanych Klientów przyjmowane są pod adresem Platformy zakupowej 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 6. Zamówienie złożone za pomocą Platformy zakupowej stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych towarów w rozumieniu art.66 ust.1 Kodeksu Cywilnego. Zamówienie zostanie zrealizowane na zasadach i warunkach określonych w warunkach handlowych przyznanych przez Firmę KODI i zaakceptowanych przez Klienta zgodnie z pkt. 4 powyżej .

 7. Zamówienie powinno określać:

- rodzaj towaru (nazwa,symbol)

- ilość towaru (np.sztuka, opakowanie, ryza itp.)

- cenę towaru

- warunki dostawy a w szczególności termin dostawy/akceptacja terminu w potwierdzeniu zamówienia/

 1. W przypadku złożenia przez Klienta nieprawidłowego zamówienia w szczególności zawierającego braki w ilości, w cenie produktu lub warunkach dostawy zamówienie uznaje się za niezłożone.

 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym, najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu prawidłowego zamówienia.

 3. Zamówienia potwierdzone przez Firmę KODI zgodnie z ppkt 9 powyżej są zamówieniami wiążącymi KODI. Powyższa zasada nie dotyczy zamówień składanych na podstawie ofert specjalnych.

 4. Zamówienie na dany towar, które nie zostanie potwierdzone z powodu braku dostępności towaru jest traktowane jako zamówienie zamknięte. W celu zakupu należy złożyć ponowne zamówienie.

 5. Firma KODI zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień na innych warunkach niż określone w Regulaminie, w szczególności gdy Klient zamawia większe ilości towarów lub o większej wartości. W takich przypadkach zamówienia realizowane będą na indywidualnych warunkach ustalonych przez Firmę KODI z Klientem.

 6. Firma KODI zastrzega sobie prawo zmiany umieszczonego na Platformie zakupowej katalogu asortymentu towarów i ich cen.

 

III. Realizacja zamówień, reklamacje.

 

 1. Towary zamówione za pośrednictwem Platformy zakupowej KODI dostarczane są na terenie całej Polski. Dostawy realizowane są według podanych poniżej kryteriów lub według uzgodnień:

        a. dostawa na podstawie umowy według uzgodnień

  b. dostawy na terenie Lublina – bezpłatnie

  c. przesyłka kurierska za pobraniem 30,00 zł brutto, kwota nie dotyczy ilości paletowych, papieru, zeszytów lub według uzgodnień.

 1. Oryginały faktury na sprzedany towar dostarczany będzie wraz z towarem.

 2. Podpisane kopie faktur lub korekt faktur Klient ma obowiązek przesłać na adres Firma Handlowa KODI Halina Nowaczyńska Roman Nowaczyński Spółka Jawna 20-150 Lublin ul. Mariana Rapackiego 25.

 3. Umowa sprzedaży zawierana jest miedzy Klientem a Firmą KODI.

 4. Zapłata za sprzedany towar następuje zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi dla Klienta przez Firmę KODI na podstawie pkt II. ppkt 4 Regulaminu.

 5. Firma KODI zastrzega możliwość zaistnienia drobnych rozbieżności w dostarczonych produktach w porównaniem z katalogiem, co do koloru, opakowania czy wyglądu zewnętrznego.

 6. Jeżeli towar dostarczony nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Klienta Firma KODI uprawniona jest do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

 7. Firma KODI nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania przez Klienta lub osoby trzecie towaru zakupionego za pośrednictwem Platformy zakupowej.

 8. Towary sprzedawane za pośrednictwem Platformy zakupowej Firmy KODI objęte są gwarancją producenta.

 9. Zgłoszenie rozbieżności ilościowych lub jakościowych w dostawie powinno być dokonane pocztą elektroniczną na adres mailowy Firmy KODI. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przekazanie wszystkich wymaganych danych dotyczących daty dostawy, numeru faktury rozliczeniowej i wskazanie podstaw faktycznych reklamacji.

 10. Reklamacje ilościowe winny być złożone najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta reklamowanego towaru.

 11. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Firmę KODI.

 

IV. Bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy zakupowej.

 

 1. Firma KODI nie ponosi wobec Klienta jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za przerwy powstałe z przyczyn technicznych lub innych okoliczności niezależnych od Firmy KODI w tym spowodowanych działaniem siły wyższej.

 2. Firma KODI zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Platformy zakupowej mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie dostępu do Platformy zakupowej.

 3. W przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Platformy zakupowej Firma KODI zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu bez wcześniejszego powiadomienia.

 4. Firma KODI zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Platformy zakupowej w przypadku gdy dane Klienta wskazane w formularzu rejestracyjnym okażą się nieprawdziwe.

 5. Firma KODI nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta

 

V. Postanowienia końcowe

 

 1. Firma KODI dołoży wszelkich starań lecz nie gwarantuje, że publikowane na Platformie zakupowej dane nie zawierają uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń Klienta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Firmą KODI.

 2. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakichkolwiek tajemnic handlowych Firmy KODI, którą objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane bez względu na ich formę, uzyskane przez Klienta od Firmy KODI w szczególności hasła, login oraz zasady działania i dostępu do Platformy.

 3. Firma KODI nie ponosi odpowiedzialności za błędy w realizacji zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 4. Firma KODI nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Platformy zakupowej. Przez niewłaściwe korzystanie należy rozumieć w szczególności dostarczanie przez Klienta treści nieprawdziwych, nieścisłych lub mogących w jakikolwiek inny sposób wprowadzić w błąd, a także dostarczenie treści o charakterze bezprawnym.

 5. Firma KODI nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem, hasłem do konta.

 6. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń dotyczących sprzedaży dokonanych za pośrednictwem Platformy zakupowej Firmy KODI przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 7. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnionych na Platformie zakupowej treści bez zgody Firmy KODI jest zakazane.

 8. Firma KODI zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, a w szczególności dostępności oraz warunków korzystania z Platformy zakupowej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Firmę KODI nie wcześniej jednak niż po ich umieszczeniu na stronie internetowej Platformy zakupowej Firmy KODI. Klient jest zobowiązany do bieżącego monitorowania publikowanych zmian Regulaminu.

 9. Zamówienia złożone przez Klienta i potwierdzone przez Firmę KODI przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy zakupowej Firmy KODI jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

 

Obowiązuje od dnia 05.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Warning: urlencode() expects parameter 1 to be string, object given in /usr/share/php/libzend-framework-php/Zend/Controller/Router/Route/Module.php on line 239
 
Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie.